Uslovi učešća

Vrati se na početnu

„Vlah Enterprise“ d.o.o. Šid
Kneza Miloša 66/14
MB:21940879
PIB:113889622
Datum: 06.05.2024.g.

„Vlah Enterprise“ d.o.o. Šid, kao organizator online biznis konferencije koja će se održati 15.06.-16.06.2024.g.,putem ZOOM platforme sve učesnike upoznaje sa

USLOVIMA UČEŠĆA

kojim se određuju prava i obaveze svih Učesnika i Organizatora

Organizator je u obavezi da svakom Učesniku obezbedi uslove konferencije na način kako je iste oglasio.
Svaki Učesnik je obavezan da se ponaša u skladu sa pravilima utvrđenim od strane Organizatora u bilo kakvoj aktivnosti predmetne edukacije.

Svaki Učesnik je saglasan da u vreme predmetne konferencije neće učestvovati u bilo kakvim nezakonitim ili neprikladnim aktivnostima, uključujući i korišćenje alkohola i nezakonitih droga, te neće biti uključen ni u kakve aktivnosti koje bi remetile utvrđeni plan konferencije.

Učesnici su saglasni da će u vreme konferencije slediti samo uputstva Organizatora.

Organizator zadržava pravo da odstrani svakog Učesnika koji u vreme konferencije krši ove uslove, u kojem slučaju Organizator konferencije nije u obavezi da takvim Učesnicima izvrši povrat uplaćene naknade za konferenciju.

Za slučaj nastupanja više sile u vreme zakazane konferencije, te usled iste dođe do odlaganja ili otkazivanja konferencije, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost prema Učesnicima konferencije. Značaj više sile ima i prekid internet konekcije.
Za slučaj otkazivanja ili odlaganja zakazane konferencije iz razloga na strani Organizatora, Učesnicima konferencije će biti izvršen povrat uplaćene naknade za učešće.

U slučaju tehničkih poteškoća, van kontrole Organizatora, sa bilo kakvim sadržajem planiranim i pripremljenim za konferenciju (fotografija, grafikom, prikaz,video i sl,) usled kojih isti ne bude korišćen, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, jer je Organizator slobodan u izboru načina prezentacije i isti je podložan promenama.

Svako snimanje i naknadna reprodukcija su zabranjeni, a svako postupanje suprotno ovoj zabrani predstavlja štetu Organizatoru i počinilac je u obavezi da mu na ime naknade štete isplati novčani iznos od 100.000€. Ovo se ne odnosi na kratke video sadržaje objavljenje na društvenim mrežama koji ne mogu biti duži od 90 sekundi i ne mogu imati kontekst kontinuairanog sadražaja u više uzastopnih videa po 90 sekundi.

Ukoliko Organizator zatraži uklanjanje bilo kakvog objavljenog sadržaja, Učesnik je dužan da isti u najkraćem roku ukloni, u suprotnom Organizator stiče pravo naknade štete iz predhodnog stava.

Svako umnožavanje, slanje tećim licima, objavljivanje i dalja distribucija materijala koji je dobijen u svrhe praćenja konferencije, kao i samog materijala prezentovanog na konferenicji je najstrožije zabranjeno, u suprotnom Organizator stiče pravo naknade napred određene štete.

Učešćem na predmetnoj konferenciji Učesnici ovlašćuju Organizatora da, u reklamne svrhe, može koristiti njihovo ime, glas, video snimak sa likom Učesnika, uključujući bilo kakve izjave, intervjue ili izvođenja, bez prava za bilo kakvom naknadom u vezi sa tim.

Popunjavanjem i slanjem prijave Učesnici potvrđuju da su pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu “uslovi”) i slažu se da su obavezni da ih poštuju, kao i sve druge pozitivne propise.

Popunjavanjem prijave, bez izvršene uplate, mesto Učesniku će biti privremeno rezervisano,a da bi rezervacija postala validna, i da bi prijava bila konačna, neophodno je da se u roku od 2 radna dana od dana slanja prijave Učesnik izvrši uplatu po instrukcijama dostavljenim na email adresu prilikom podnošenja prijave.

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali. Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovde sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji deo intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu biće korišteni uz poštovanje svih prava zaštite ličnosti, saglasno određenoj politici privatnosti.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje druge zakone.

U slučajevima pogrešnih iznosa za uplate potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane uplatioca, i to u roku od 8 dana od izvršene uplate, na elektronsku adresu finance@draganvlah.com. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu (očitanu) ličnu kartu uplatioca i kontakt telefon. Uplatilac će biti kontaktiran/a od strane primaoca uplate u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju moći će se isplatiti uplatiocu samo na račun sa kog je uplata izvršena. Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 8 dana od izvršene uplate ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Za slučaj uplate iznosa koji je veći od potrebnog, postupat će se na napred obrazloženi način, a za slučaj uplate iznosa manjeg od potrebnog, uplatilac će biti pozvan da izvrši dopunsku uplatu.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Izražene cene su krajnje i nema dodatnih troškova.

„Vlah Enterprise“ d.o.o. Šid može raskinuti saradnju sa bilo kojim Učesnikom u bilo kojem trenutku ukoliko smatra da je ponašanje Učesnika neprihvatljivo i nije u skladu sa Uslovima korištenja.

Sav sadržaj na ovom sajtu podložan je izmenama. „Vlah Enterprise“ d.o.o. Šid nije dužan da pojedinačno obaveštava Učesnike o svakoj izmeni.

Svaki Učesnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je uneo prilikom prijavljivanja. Unošenjem podataka u formular prilikom prijave na ovaj sajt Učesnik daje saglasnost za pohranjivanje podataka u bazi Organizatora. Svi podaci mogu da se koriste i u marketinške svrhe, uz zaštitu podataka o privatnosti Učesnika, na propisan način.

Opšte

Opštim uslovima online biznis konferencije utvrđuju se karakteristike i uslovi za učešće na istoj, koju „Vlah Enterprise“ d.o.o. Šid (u daljem tekstu: Organizator) organizuje zainteresovanim licima (u daljem tekstu: Učesnicima)

Način primene, obaveza primene i primenjivost

Opšti uslovi učešća na su obavezujući za Organizatora i Učesnike i primenjuju se na sve njihove ugovorne odnose, izuzev ako se posebnim pisanim ugovorom Organizator i Učesnik ne dogovore drugačije.

Objava

Organizator je dužan da karakteristike i uslove za učešće na konferenciji koji su sadržani u Opštim uslovima učešća, kao i sve izmene istih učini javno dostupnim na svojoj internet stranici.

Izmene i dopune

Organizator ima pravo i obavezu da karakteristike i uslove za učešće na konferenciji dopunjuje i menja radi usklađivanja s promenama zakona, drugim obavezujućim opštim aktima.

Organizator će, o izmenama i dopunama karakteristika i uslova za učešće na konferenciji, informisati Učesnike preko svoje internet stranice, pri čemu će izmene i dopune biti obavezujuće za Organizatora i Učesnike od narednog dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici.

Učesnik zaključenjem ugovora o učešću na konferenciji izjavljuje da je saglasan da Organizator ima pravo da promeni termin održavanja konferencije u odnosu na termin koji je oglašen pozivom za učešće na konferenciji, ukoliko to objektivni razlozi ili potrebe Organizatora zahtevaju. U tom slučaju Učesnik ima pravo da raskine ugovor, a organizator je dužan da mu izvrši povrat uplaćenih sredstava.

Ugovor o učešću na konferenciji je zaključen u momentu kada Organizator putem online forme za prijavljivanje primi od Polaznika uredno popunjenu prijavu za učešće na edukaciji.

Sva komunikacija u vezi seminara između Učesnika i Organizatora (informacije, zahtevi, uputstva, reklamacije i sl.) obavlja se pismenim putem, isključivo preko imejl adrese Učesnika navedene u prijavi za konferenciju i zvanične imejl adrese Organizatora: tickets@draganvlah.com

Troškovi bankarskih transakcija prilikom plaćanja cene učešća na seminaru

Organizator ne snosi troškove provizija prilikom bankarskih transakcija.

Učesnik sam snosi troškove bankarskih transakcija prilikom plaćanja u zemlji i inostranstvu.

Poslovna banka ili druga ustanova preko koje polaznik vrši plaćanje određuje cenu transakcije.

Učesnik je dužan prilikom davanja naloga banci za plaćanje da se izjasni da će on snositi sve troškove transakcije.

Vrste podataka koje se prikupljaju i čuvaju

Opšte

Organizator prikuplja, obrađuje i čuva podatke o identitetu i adresama učesnika i druge podatke koji su neophodni radi učešća na seminaru i arhiviranja podataka o učesnicima.

Organizator prikuplja, obrađuje i čuva podatke o IP adresama učesnika odnosno brojčanim oznakama koju ima svaki korisnik na internetu i koje su promenljive.

Obrada i čuvanje podataka o učesnicima vrši se u rokovima i na način utvrđen Zakonom.

Obradu podataka o učesnicima vršiće zaposleni i druga lica koja za potrebe Organizatora obavljaju poslove izdavanja računa, upravljanja mrežnim saobraćajem, odgovaranja na pitanja i prikupljanja prigovora polaznika, naplate potraživanja, obrazovanja u meri neophodnoj za obavljanje navedenih aktivnosti.

Mogući korisnici navedenih podataka mogu biti državni organi na osnovu naloga suda, kada je Organizator obavezan da im ustupi pohranjene podatke. Mogući korisnici navedenih podataka u ispitne svrhe mogu biti i međunarodna sertifikaciona tela sa kojima Organizator ima uspostavljenu saradnju.

Tajnost

Organizator garantuje tajnost ličnih podataka učesnika u skladu sa važećim zakonima.

Podaci iz prethodnog stava mogu se čuvati i obrađivati isključivo radi izrade evidencije prijavljenih Učesnika za učešće na konferenciji, eventualne naplate potraživanja Organizatora, u cilju telefonskog kontaktiranja Učesnika, pisanja advokatskih opomena pred utuženje i potencijalnog pokretanja postupka prinudne naplate dugovanog pred nadležnim sudom, kao i u druge svrhe uz saglasnost Učesnika i/ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom radi zaštite javnog interesa.

Obrada

Prihvatanjem ovih Opštih uslova učešća na konferenciji, Učesnik Organizatoru daje pristanak da obrađuje njegove lične podatke u marketinške, istraživačke i druge svrhe radi unapređenja i modernizacije svojih usluga uključujući i period nakon prestanka važenja Ugovora o učešću na konferenciji Učesnika i Organizatora.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova učešća na konferenciji, Učesnik Organizatoru daje saglasnost da obrađuje njegove lične podatke radi naplate potraživanja, angažovanja advokata za slučaj potreba pisanja opomena pred utuženje i vođenja potencijalnih sudskih postupaka radi prinudne naplate potraživanja, kao i da s ličnim podacima korisnika upozna lice koje je zaposleno u službi za naplatu potraživanja od Učesnika.

Prihvatanjem ovih Opštih uslova učešća na konferenciji, Učesnik Organizatoru daje saglasnost da mu može, koristeći se njegovim podacima, slati putem e-mail-a, mailing lista i drugih servisa za slanje poruka višestrukim primaocima, ponude za zaključenje ugovora za učešće na drugim događajima koje organizuje Organizator ili drugo lice.

Pravo na snimanje i distribuciju audio-vizuelnih zapisa seminara

Učesnici konferencije su upoznati i saglasni da Organizator seminara pravi audio-vizulene zapise konferencije, odnosno da konferenciju snima u celosti bez bilo kakvih ograničenja, kao i da audio-vizulene zapise nudi na prodaju i prodaje ili učini dostupnim trećim zainteresovanim licima, bez bilo kakvih ograničenja i bez prava učesnika konferencije koji su na njoj učestvovali.

Napred navedeni uslovi učešća na konferenciji odnose se na konferenciju koja će se sprovesti u napred označenom periodu.